Toptan satın almalarda fiyat teklifi için ürün ekleyiniz.

x

Bayi Başvuru Aydınlatma Metni

SETKİM KİMYA İNŞ. TAAH. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

BAYİ AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Bayi Temsilcimiz,

 

Setkim Kimya İnşaat Taahhüt Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Divortex” “Setkim”) veya “Şirket”)  olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumluluk hususuna gerekli özeni ve önemi vermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu kapsamda, şirketinizin temsilcilerinin kişisel verilerini kanuna uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile; veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair açıklamalarımızı içermektedir.

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Setkim’e bayi hizmetleri sunarak çalışmaya başlamanız halinde kimlik ve iletişim bilgilerinize, özgeçmişinize, mesleki deneyiminize ilişkin kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde mevcut olan amaçlarla sınırlı olarak temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla kanuna uygun olarak Setkim tarafından fiziki ve elektronik yollar ile işlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizi tarafımıza ait insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlemekteyiz.

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

 

Kişisel verileriniz, Setkim tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak üzere;

 

İş ortaklarımıza, diğer tedarikçilerimize,

İlgili mevzuat hükümlerine göre  faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine;

Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere ve temsilcilerimize,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara,

Bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçler ile ilgili zorunlu kişilere, kamu kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

İşbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı KVKK m.7/1. uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca kanunlarda belirtilen süreler geçtiğinde, tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecek, yok edilecek veya silinecektir. 

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz tarafınızca gönderilen e-mailler vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca meşru menfaatimiz uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

 

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

 

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için bizle her zaman iletişime geçebilirsiniz;

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

İşleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek,

Kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek,

Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek,

Kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.

 

Bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca Deri OSB Mah. Fikse Cad. İstanbul Deri OSB No.20/A Tuzla İstanbul” adresine  iletebilirsiniz.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Tebliğ’de belirtilen yöntemlere ek olarak Setkim!e noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya Şirket merkezimize kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle de Şirketimizin aşağıda bulunan adresine yazılı olarak bildirebilir. Bu durumda ilgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır. 

 

Saygılarımızla arz olunur.